Khác biệt giữa các bản “Vũ đế”

* [[Phù Hồng|Tiền Tần Huệ Vũ Đế]] (truy tôn)
* [[Lã Quang|Hậu Lương Ý Vũ Đế]]
* [[Hoàn Ôn|Sở Tuyên Vũ Đế]] (truy tôn, thụy hiệu thật là Tuyên Vũ Vương)
* [[Bắc Ngụy Đạo Vũ Đế]]
* [[Bắc Ngụy Thái Vũ Đế]]
* [[Lương Vũ Đế]]
* [[Trần Vũ Đế]]
* [[Bắc Ngụy Hiến Vũ Đế]]
* [[Cao Hoan|Bắc Tề Hiến Vũ Đế]] (có thụy hiệu khác là Thần Vũ Đế)
* [[Bắc Chu Vũ Đế]]