Khác biệt giữa các bản “Vũ đế”

* [[Phù Hồng|Tiền Tần Huệ Vũ Đế]] (truy tôn)
* [[Lã Quang|Hậu Lương Ý Vũ Đế]]
* [[Hoàn Ôn|Sở Tuyên Vũ Đế]] (truy tôn, thụy hiệu thật là Tuyên Vũ Vương)
* [[Bắc Ngụy Đạo Vũ Đế]]
* [[Bắc Ngụy Thái Vũ Đế]]