Khác biệt giữa các bản “Họ Đậu”

n
giải thích lại
n (giải thích lại)
 
== Phát sinh chủng loài ==
[[Tập tin:Hoa hoàng hậu đỏ.jpg|nhỏ|250px|Hoa[[Vông hoàngmồng hậu đỏgà]] ([[Erythrina cristagalli]]) thuộc họ Đậu (Fabaceae)., Ảnhcòn chụpđược tạigọi [[Sa Đéc]],Hoàng [[Việthậu Nam]].đỏ]]
[[Cây phát sinh chủng loài]] của họ Đậu là đối tượng nghiên cứu của nhiều nhóm khoa học trên thế giới, họ sử dụng các phương pháp phân tích hình thái học, các dữ liệu [[ADN]] (''trnL intron'' thể hạt, các gen thể hạt rbcL và matK, và các ITS) và phân tích miêu tả theo nhánh để dung giải các mối quan hệ của các dòng dõi khác nhau trong họ này. Bằng cách ấy người ta đã không thể xác nhận tính đơn ngành của các phân họ truyền thống là [[Phân họ Trinh nữ|Mimosoideae]] và [[Phân họ Đậu|Faboideae]], do chúng cùng nhau lồng sâu bên trong phân họ [[cận ngành]] [[Phân họ Vang|Caesalpinioideae]]. Tất cả các nghiên cứu, thông qua cách tiếp cận khác nhau, là trước sau như một và đưa ra sự hỗ trợ mạnh cho các mối quan hệ giữa các nhánh chính của họ này, như sơ đồ dưới đây.<ref name="Stevens 2001" /> Nhánh rẽ ra sớm nhất là tông [[Cercideae]], tiếp theo đó là tông [[Detarieae]], và chi đơn loài ''[[Duparquetia]]'' (trước đây chúng được xếp vào phân họ [[Phân họ Vang|Caesalpinioideae]]).<ref name="Doyle">Doyle J. J., J. L. Doyle, J. A. Ballenger, E. E. Dickson, T. Kajita, H. Ohashi. 1997. [http://www.amjbot.org/content/84/4/541.full.pdf+html A phylogeny of the chloroplast gene rbcL in the Leguminosae: taxonomic correlations and insights into the evolution of nodulation]. ''Amer. J. Bot.'' 84(4): 541-554.</ref><ref name="Käss">Käss E., M. Wink. 1996. [http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T4R-3W2T43F-2&_user=10&_coverDate=07%2F31%2F1996&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=gateway&_origin=gateway&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=6eec6c1e2c04164a406f64c7ca9d47a3&searchtype=a Molecular evolution of the Leguminosae: phylogeny of the three subfamilies based on rbcL sequences]. ''Biochemical Systematics and Evolution'', 24(5): 365-378, {{doi|10.1016/0305-1978(96)00032-4}}</ref><ref name="Käss2">Käss E., M. Wink. 1997. [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9242596 Phylogenetic relationships in the Papilionoideae (Family Leguminosae) based on nucleotide sequences of cpDNA (rbcL) and ncDNA (ITS1 and 2)]. ''Mol. Phylogenet. Evol.'' 8(1):65-88.</ref><ref name="Lavin">Lavin M., J. J. Doyle, J. D. Palmer. 1990. [http://www.jstor.org/pss/2409416 Evolutionary significance of the loss of the chloroplast-DNA inverted repeat in the Leguminosae subfamily Papilionoideae]. ''Evolution'' 44(2): 390-402.</ref><ref name="Sanderson">Sanderson M. J., M. F. Wojciechowski. 1996. [http://www.jstor.org/pss/2446103 Diversification rates in a temperate legume clade: are there "so many species" of ''Astragalus'' (Fabaceae)?]. ''Amer. J. Bot.'' 83(11): 1488-1502.</ref><ref name="Chappill">Chappill J. A. 1995. Cladistic analysis of the Leguminosae: the development of an explicit hypothesis. Trang 1-10 trong Advances in Legume Systematics, phần 7, phylogeny (M. D. Crisp và J. J. Doyle, chủ biên.). Vườn Thực vật Hoàng gia Kew, Vương quốc Anh.</ref>