Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hiếu Tĩnh Đế”

Không có tóm lược sửa đổi
==Danh sách==
* [[Đông Ngụy Hiếu Tĩnh Đế]]
* [[Tiêu Tông (Tây Lương)|Tây Lương Hiếu Tĩnh Đế]] (truy tôn)
* [[Hậu Đường Liệt Tổ|Hậu Đường Hiếu Tĩnh Đế]] (truy tôn)
* [[Lý Khác|Nam Đường Hiếu Tĩnh Đế]] (truy tôn)