Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sấm ký Nguyễn Bỉnh Khiêm”

Hiểu biết về sấm trạng thì hãy nói không hiểu thì thôi,trạng trình viết ngoài bìa sấm là;Biết thì thực không biết thì hư các bạn hiểu là thế
nào sấm.Sấm trạng nói năm 2019.Nguyễn Còn Thực ở tại miền tào khê có thầy nhân thập đi về Tả Hữu phù trì điều hộ binh lương.(Hết SẤm)
-----Hết-----
 
== Liên kết ngoài ==
Người dùng vô danh