Nguyễn Văn Đại

Gia nhập ngày 16 tháng 1 năm 2007
không có tóm lược sửa đổi
#Tốt nghiệp chuyên ngành Mỹ học và Đạo đức học tại Trường Đại học Tổng hợp Kiev năm 1989.
#Giảng dạy Mỹ học, Đạo đức học, Lịch sử tư tưởng triết học Việt nam, Triết học ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền từ năm 1990 cho đến nay.
#Từng thỉnh giảng cho các trường: Đại học Tổng hợp HN (Lịch sử triết học), Đại học Sân khấu điện ảnh (Mỹ học), Đại học Tây Nguyên (mỹMỹ học và Đạo đức học), Đại học Công nghiệp HN (Lôgic học).
#Sách đã in:
Mỹ học Mác-Lênin, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002, 203 trang khổ 13x19. Tái bản 2006,252 trang khổ 14,5x20,5.
Người dùng vô danh