Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
Liên kết hỏng
* [http://www.sanskrit-lamp.org/ A Sanskrit Tutor]
* [http://www.sanskrit-sanscrito.com.ar/ Sanskrit & Sánscrito] Sanskrit language, Yoga, Indian philosophies, blog, names, names of hatha yoga postures, Directory of Free Sanskrit Links, translations and much more (English-Spanish).
* [http://web.archive.org/20100210230026/mattong.wordpress.com/siddham/ Tự học viết chữ Phạn Siddham]
* [http://sourceforge.net/projects/samskrta/ Từ điển Phạn Monier-Williams, phiên bản offline chạy trên Windows]