Mở trình đơn chính

Các thay đổi

*** Siêu họ [[Galatheoidea]] <small>Samouelle, 1819</small> — squat lobsters
*** Siêu họ [[Hippoidea]] <small>Latreille, 1825</small>
*** Siêu họ [[Hermit crab|Paguroidea]] <small>Latreille, 1802</small> — hermit crabs
** Cận bộ [[phân thứ bộ Cua|cua]] <small>Linnaeus, 1758</small> — crabs
*** Section [[Podotremata]] <small>Guinot, 1977</small>
Người dùng vô danh