Khác biệt giữa các bản “Diên Sầm”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
'''Duyên Sầm''' (chữ Hán: 延岑, ? – 36), tự Thúc Nha, người huyện Trúc Dương, quận Nam Dương, Kinh Châu <ref>Nay là huyện [[Cốc Thành]], [[Hồ Bắc]]</ref>. Ban đầu ông quy thuận chánh quyền [[Canh Thủy đếĐế|Canh Thủy]]; sau đó nổi lên như một thủ lãnh quân phiệt độc lập, hoạt động ở một dải [[Hán Trung]], [[Kinh Châu]], [[Nam Dương]], rồi bị quân Hán đánh bại, phải nương nhờ Thành Gia đế [[Công Tôn Thuật]] ở đất [[Tứ Xuyên|Thục]]; sau khi Thuật tử thương, Sầm xin hàng nhưng ông và gia quyến vẫn bị Đại tư mã [[Ngô Hán]] tàn sát.
 
==Giai đoạn 23 – 25?==
Năm Canh Thủy đầu tiên (23), Sầm bị [[Lưu Gia]] (dưới quyền Canh Thủy đế) đánh bại ở huyện [[Quan Quân]] thuộc quận Nam Dương, bèn xin hàng. Ông có lẽ đã khởi nghiệp tại Quan Quân, nhưng không rõ là thủ lãnh hay bộ tướng của quân phiệt nào!? Cũng không có ghi chép về Sầm khi còn phục vụ chánh quyền Canh Thủy (cho đến năm 25?).
 
== Giai đoạn 26 – 28==
Năm Kiến Vũ thứ 2 (26), Sầm đánh bại Lưu Gia, chiếm lĩnh [[Nam Trịnh]] thuộc quận Hán Trung (có lẽ ông theo Lưu Gia vào Hán Trung). Tháng 2, tự xưng Vũ An vương. Sầm đuổi theo Lưu Gia, theo hướng tây bắc vào quận [[Vũ Đô]], bị Trụ Công hầu [[Lý Bảo]] (thuộc chánh quyền Canh Thủy) đánh bại, chạy về hướng quận [[Thiên Thủy]]. Lưu Gia, Lý Bảo giành lại Nam Trịnh từ tay Công Tôn Thuật, đến đóng đồn ở [[Hà Trì]] thuộc [[Vũ Đô]], rồi tiến xuống Biện, cùng Sầm giao chiến. Ông vào Tán Quan đến Tam Phụ, bị Lưu, Lý bắt kịp ở Trần Thương thuộc quận [[Phù Phong]]. Sầm thua trận ở phía tây [[Trường An]], chạy theo hướng đông đến [[Đỗ Lăng]] thuộc Kinh Triệu Doãn. Lưu, Lý quay sang tấn công quân [[khởi nghĩa Xích Mi]] ở phụ cận Trường An. Tháng 9, Sầm và Lý Bảo liên hiệp đánh bại tướng Xích Mi là Bàng An ở Đỗ Lăng. Sau đó ông đẩy lui Đại tư đồ [[Đặng Vũ]] ở [[Lam Điền]] thuộc Kinh Triệu Doãn.
 
Tháng 4 năm sau (27), Sầm bị tướng Hán là [[Phùng Dị]] đánh bại ở Thượng Lâm Uyển thuộc quận Hữu Phù Phong. Sau đó Dị lại liên hiệp với Đặng Diệp, Vu Khuông đánh bại ông ở huyện Tích thuộc quận Hoằng Nông. Tháng 6, tướng Hán là [[Cảnh Yểm]] đánh bại Sầm ở huyện Nhương thuộc quận Nam Dương. Mặc dù ông chưa thua trận nào quá nặng, không rõ vì sao lại quy thuận thủ lãnh quân phiệt ở [[huyện Khất]] thuộc quận Nam Dương là Sở Lê vương [[Tần Phong]], cùng thủ lãnh quân phiệt ở [[Di Lăng]] thuộc quận Nam Dương là [[Điền Nhung]] được Phong gả con gái.