Khác biệt giữa các bản “Diên Sầm”

n
Năm Kiến Vũ thứ 2 (26), Sầm đánh bại Lưu Gia, chiếm lĩnh [[Nam Trịnh]] thuộc quận Hán Trung (có lẽ ông theo Lưu Gia vào Hán Trung). Tháng 2, tự xưng Vũ An vương. Sầm đuổi theo Lưu Gia, theo hướng tây bắc vào quận [[Vũ Đô]], bị Trụ Công hầu [[Lý Bảo]] (thuộc chánh quyền Canh Thủy) đánh bại, chạy về hướng quận [[Thiên Thủy]]. Lưu Gia, Lý Bảo giành lại Nam Trịnh từ tay Công Tôn Thuật, đến đóng đồn ở [[Hà Trì]] thuộc [[Vũ Đô]], rồi tiến xuống Biện, cùng Sầm giao chiến. Ông vào Tán Quan đến Tam Phụ, bị Lưu, Lý bắt kịp ở Trần Thương thuộc quận [[Phù Phong]]. Sầm thua trận ở phía tây [[Trường An]], chạy theo hướng đông đến [[Đỗ Lăng]] thuộc Kinh Triệu Doãn. Lưu, Lý quay sang tấn công quân [[khởi nghĩa Xích Mi]] ở phụ cận Trường An. Tháng 9, Sầm và Lý Bảo liên hiệp đánh bại tướng Xích Mi là Bàng An ở Đỗ Lăng. Sau đó ông đẩy lui Đại tư đồ [[Đặng Vũ]] ở [[Lam Điền]] thuộc Kinh Triệu Doãn.
 
Tháng 4 năm sau (27), Sầm bị tướng Hán là [[Phùng Dị]] đánh bại ở Thượng Lâm Uyển thuộc quận Hữu Phù Phong. Sau đó Dị lại liên hiệp với Đặng Diệp, Vu Khuông đánh bại ông ở huyện Tích thuộc quận Hoằng Nông. Tháng 6, tướng Hán là [[Cảnh Yểm]] đánh bại Sầm ở huyện Nhương thuộc quận Nam Dương. Mặc dù ông chưa thua trận nào quá nặng, không rõ vì sao lại quy thuận thủ lãnh quân phiệt ở huyện Kỵ (hoặc Kỳ, xem bài viết [[huyệnTần KhấtPhong]]) thuộc Nam quận là Sở Lê vương [[Tần Phong]], cùng thủ lãnh quân phiệt ở [[Di Lăng]] thuộc quận Nam Dương là [[Điền Nhung]] được Phong gả con gái.
 
Tháng 2 năm thứ 4 (28), Sầm đánh Thuận Dương thuộc quận Nam Dương, ở huyện Đặng giao chiến với Đặng Diệp, Vu Khuông dưới sự chỉ huy của Đặng Vũ, thất bại. Ông chạy đến phía bắc [[Vũ Đương]] thuộc quận Nam Dương thì bị bắt kịp, lại thua, trốn đi Hán Trung.