Khác biệt giữa các bản “Thiện nhượng”

→‎Thời kỳ Tùy - Đường: (vị vua nhà Tuỳ sử vẫn gọi theo niên hiệu là Hoàng Thái Đế, tuy Vương Thế Hiệu cũng đặt cho ông thụy hiệu là Cung Đế nhưng không được các sử gia phong kiến công nhận)
(→‎Thời kỳ Tùy - Đường: (vị vua nhà Tuỳ sử vẫn gọi theo niên hiệu là Hoàng Thái Đế, tuy Vương Thế Hiệu cũng đặt cho ông thụy hiệu là Cung Đế nhưng không được các sử gia phong kiến công nhận))
====Thời kỳ [[Nhà Tùy|Tùy]] - [[Nhà Đường|Đường]] ====
[[Hình:TangGaozu.jpg|nhỏ|phải|200px|Đường Cao Tổ]]
# Năm [[618]], sau cái chết của Thái thượng hoàng Tùy Dạng Đế, [[Tùy Cung Đế]] Dương Hựu bị quyền thần Đường vương [[Đường Cao Tổ|Lý Uyên]], người vừa tôn lập Dương Hựu lên ngôi chỉ mới 6 tháng trước<ref>[http://zh.wikisource.org/wiki/隋書/卷05 Tùy thư, quyển 5]</ref><ref>[http://zh.wikisource.org/wiki/北史/卷012 Bắc sử, quyển 12]</ref>, buộc phải thoái vị để nhường ngôi cho mình lập ra triều đại [[nhà Đường]]<ref name="cuuduong1">[http://zh.wikisource.org/wiki/舊唐書/卷1 Cựu Đường thư, quyển 1]</ref><ref>[http://book.xuexi365.com/ebook/detail.jhtml?id=10795188&page=192 Trương Tự Văn, sđd, tr.192]</ref><ref>Mĩ nhân kế - cạm bẫy mê người, sđd, tr.29</ref><ref name="ReferenceA">Thương Thánh, sđd, mục Đường Cao Tổ</ref><ref>Kể chuyện Tùy Đường, sđd, mục 25</ref><ref name="nhanvonglyuyen">[http://www.greatchinese.com/emperors/tanggaozu.htm Trung Hoa nhân, Đường Cao Tổ Lý Uyên]</ref><ref name="dongtuoclyuyen">[http://www.tqxz.com/zgdw_readme.asp?id=226&class_id=44&cat_id=15 Đồng Tước lịch sử cương, Đường Cao Tổ]</ref>. Dương Hựu bị giáng làm Hi quốc công, đến mùa thu năm sau thì không rõ bị ai giết chết, khi đó mới 15 tuổi, nhiều sử gia cho rằng khả năng là theo lệnh của Đường Cao Tổ.<ref name="canhduongtuytrieu"/><ref name="tanduong1">[http://zh.wikisource.org/wiki/新唐書/卷001 Tân Đường thư, quyển 1]</ref><ref>[http://zh.wikisource.org/wiki/資治通鑑/卷185 Thông giám, quyển 185]</ref><ref>[http://zh.wikisource.org/wiki/太平御覽/0107 Thái bình ngự lãm, quyển 107] và [http://zh.wikisource.org/wiki/太平御覽/0108 108]</ref><ref>Thương Thánh, sđd, mục Tùy Cung Đế Dương Hựu</ref><ref>Các đời đế vương Trung Quốc, Tùy Tiền Cung Đế</ref><ref>[http://yiming323_2002.mysinablog.com/index.php?op=ViewArticle&articleId=1856108 Vong quốc đế vương liệt truyện, Tùy Cung Đế]</ref><ref>Trung Hoa nhân, Tùy Cung Đế Dương Hựu</ref><ref>[http://www.tqxz.com/zgdw_readme.asp?id=178&class_id=43&cat_id=14 Đồng Tước lịch sử cương, Tùy Cung Đế]</ref>
# Năm [[619]], một hoàng đế nhà Tùy khác là CungHoàng Thái Đế [[Dương Đồng]] bị quyền thần Trịnh vương [[Vương Thế Sung]] bức ép xuống chiếu nhường ngôi<ref>[http://zh.wikisource.org/wiki/隋書/卷085 Tùy thư, quyển 85]</ref>, đổi quốc hiệu là [[Trịnh (Tùy mạt Đường sơ)|Trịnh]].<ref>[http://zh.wikisource.org/wiki/太平御覽/0107 Thái bình ngự lãm, quyển 107]</ref> Vương Thế Sung giáng Dương Đồng làm Lộ quốc công, các tướng lĩnh trung thành với nhà Tuỳ nổi dậy rước cựu hoàng phục vị sau đó 1 tháng<ref>[http://zh.wikisource.org/wiki/資治通鑑/卷187 Thông giám, quyển 187]</ref><ref>Kể chuyện Tùy Đường, sđd, mục 20</ref>. Nhưng chẳng được bao lâu, Trịnh vương dẹp yên bạo loạn rồi sai người mang rược độc đến bức tử Dương Đồng<ref>[http://book.xuexi365.com/ebook/detail.jhtml?id=10795188&page=193 Trương Tự Văn, sđd, tr.193]</ref>, khi đó nhà vua vừa tròn 15 tuổi<ref name="canhduongtuytrieu"/><ref>[http://zh.wikisource.org/wiki/北史/卷079 Bắc sử, quyển 79]</ref><ref>Thương Thánh, sđd, mục Tùy Cung Đế Dương Đồng</ref><ref>Các đời đế vương Trung Quốc, Tùy HậuHoàng CungThái Đế</ref><ref>Trung Hoa nhân, Tùy CungHoàng Thái Đế Dương Đồng</ref><ref>[http://www.tqxz.com/zgdw_readme.asp?id=180&class_id=43&cat_id=14 Đồng Tước lịch sử cương, Việt Vương]</ref>. Còn Vương Thế Sung sau 3 năm tự lập cũng bị nhà Đường đánh bại phải đầu hàng và đưa vào đất Thục lưu đày,<ref>[http://zh.wikisource.org/wiki/新唐書/卷085 Tân Đường thư, quyển 85]</ref> ở đây ông bị [[Độc Cô Tu Đức]] sát hại để trả mối thù giết cha<ref>[http://zh.wikisource.org/wiki/舊唐書/卷54 Cựu Đường thư, quyển 54]</ref>.
# Năm [[626]], sau [[Sự biến Huyền Vũ môn]] không lâu, Đường Cao Tổ Lý Uyên đã quyết định nhường ngôi cho con thứ là [[Đường Thái Tông|Lý Thế Dân]].<ref name="nhanvonglyuyen"/><ref>[http://www.tianyabook.com/5000nian/145.htm Thượng hạ ngũ thiên niên, phần 144]</ref><ref>Đế vương trị quốc sách, sđd, tr.128</ref><ref>Bộ thông sử Thế giới vạn năm, sđd, tr.1207</ref><ref>Mĩ nhân kế - cạm bẫy mê người, sđd, tr.51</ref><ref>Kể chuyện Tùy Đường, sđd, mục 28</ref><ref>[http://www.oklink.net/a/0010/1010/zgrs/020.htm Trung Quốc nhân sử cương, Chương 20 phần 4]</ref> Ông lui về làm Thái thượng hoàng được 10 năm thì mất, thọ 69 tuổi<ref name="cuuduong1"/><ref name="ReferenceA"/><ref name="dongtuoclyuyen"/><ref name="tanduong1"/><ref>[http://book.xuexi365.com/ebook/detail.jhtml?id=10795188&page=200 Trương Tự Văn, sđd, tr.200]</ref><ref>[http://zh.wikisource.org/wiki/資治通鑑/卷191 Thông giám, quyển 191]</ref><ref>[http://zh.wikisource.org/wiki/太平御覽/0108 Thái bình ngự lãm, quyển 108]</ref><ref>Các đời đế vương Trung Quốc, Đường Cao Tổ</ref><ref>[http://yiming323_2002.mysinablog.com/index.php?op=ViewArticle&articleId=219550 Khai quốc đế vương liệt truyện, Đường Cao Tổ]</ref><ref name="canhduongduongtrieu1">[http://www.dhllj.com/user/dhllj/stwd_2/0701162059.htm Cảnh dương cương, Đường triều đế vương giản giới 1]</ref><ref>Lê Giảng, sđd, tr.153</ref>.
# Năm [[705]], Chu Thánh Thần Đế [[Võ Tắc Thiên]] sau 15 năm cai trị, bị Tể tướng [[Trương Giản Chi]] làm cuộc "Ngũ vương chính biến" đưa quân vào hậu cung ép phải thoái vị,<ref name="nhansucuong21-1">[http://www.oklink.net/a/0010/1010/zgrs/021.htm Trung Quốc nhân sử cương, Chương 21 phần 1]</ref> nhường ngôi cho thái tử Lý Hiển, người từng bị chính bà phế truất<ref>[http://zh.wikisource.org/wiki/舊唐書/卷6 Cựu Đường thư, quyển 6]</ref><ref>[http://zh.wikisource.org/wiki/新唐書/卷4 Tân Đường thư, quyển 4]</ref>. Đường Trung Tông sau khi tái đăng cơ vào tháng 2, đã tôn hiệu cho mẹ là Thái thượng hoàng, khôi phục quốc hiệu Đại Đường.<ref>[http://book.xuexi365.com/ebook/detail.jhtml?id=10795188&page=205 Trương Tự Văn, sđd, tr.205]</ref><ref>[http://www.tianyabook.com/5000nian/153.htm Thượng hạ ngũ thiên niên, phần 152]</ref><ref>Thương Thánh, sđd, mục Đường Trung Tông</ref> Bấy giờ Võ Tắc Thiên đã 82 tuổi, bà qua đời ở cung Thượng Dương chỉ 9 tháng sau đó,<ref>[http://zh.wikisource.org/wiki/資治通鑑/卷207 Thông giám, quyển 207]</ref><ref name="ngulam110">[http://zh.wikisource.org/wiki/太平御覽/0110 Thái bình ngự lãm, quyển 110]</ref><ref>Bộ thông sử Thế giới vạn năm, sđd, tr.1208</ref><ref>Kể chuyện Tùy Đường, sđd, mục 38</ref><ref>Kể chuyện DNLS Trung Quốc, nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên</ref> trước lúc lâm chung bà đã hạ chỉ phế bỏ đế hiệu mà xưng là "Hoàng hậu đại thánh Tắc thiên vương".<ref name="canhduongduongtrieu1"/><ref>Đế vương trị quốc sách, sđd, tr.194</ref><ref>Thương Thánh, sđd, mục Chu Thánh Thần Đế</ref><ref>Các đời đế vương Trung Quốc, Chu Thánh Thần Đế</ref><ref>[http://yiming323_2002.mysinablog.com/index.php?op=ViewArticle&articleId=219553 Khai quốc đế vương liệt truyện, Vũ Chu Tắc Thiên]</ref><ref>[http://www.greatchinese.com/emperors/wuzetian.htm Trung Hoa nhân, Võ Tắc Thiên]</ref><ref>Lê Giảng, sđd, tr.188-192</ref><ref>[http://www.tqxz.com/zgdw_readme.asp?id=229&class_id=44&cat_id=15 Đồng Tước lịch sử cương, Chu Thánh Thần Hoàng Đế]</ref>
44

lần sửa đổi