Mở trình đơn chính

Các thay đổi

: Số ''6'' có các ước chân chính là ''1'',''2'', ''3'' và ''6 = 1 + 2 + 3'' nên ''6'' là số hoàn chỉnh.
: Số ''28'' có các ước chân chính là ''1'',''4'', ''7'', ''14'' và ''28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14'' nên ''28'' là số hoàn chỉnh.
uoc cua n
 
==Quan hệ chia hết trong tập hợp số tự nhiên <math>\mathbb{N}</math> ==
Người dùng vô danh