Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai”

n (clean up, replaced: , → ,, ( → ( using AWB)
 
13. Trần Đức Thạnh, 1997. Tác động môi trường của việc lấp cửa, chuyển cửa ở hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Tài nguyên và môi trường biển. T.IV. Nxb.KH&KT. Hà Nội, tr.185-197.
https://www.researchgate.net/publication/259195855_Tc_ng_mi_trng_ca_vic_lp_ca_chuyn_ca__h_m_ph_Tam_Giang_Cu_Hai_-_Environment_impacts_of_enclosure_and_displacement_of_inlets_of_Tam_Giang_-_Cau_Hai_lagoon?ev=prf_pub
 
14. Trần Đức Thạnh và cs, 1998.Nguyên nhân bồi lấp cửa Tư Hiền ở hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Tài nguyên và môi trường biển. Tập V – Nxb.KH &KT. Hà Nội. tr.28-43.
https://www.researchgate.net/publication/259074736_Nguyn_nhn_bi_lp_ca_T_Hin__h_m_ph_Tam_Giang_-_Cu_Hai_-_Cause_of_enclose_of_Tuhien_Inlet_in_Tamgiang_-_Cauhai_lagoon?ev=prf_pub
 
15. Trần Đức Thạnh và ctv.2002. "Hệ đầm phá Tam Giang-Cầu Hai giá trị tài nguyên và vấn đề biến động cửa". ''Nghiên cứu Huế, Tập ba''. Huế: Trung tâm nghiên cứu Huế.
 
16. Trần Đức Thạnh, Trần Đình Lân, Nguyễn Hữu Cử và Đinh Văn Huy, 2010. Tiến hoá và động lực hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai. Nxb. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. Hà Nội. 225 trang.
https://www.researchgate.net/publication/258724154_Tin_ho_v_ng_lc_h_m_ph_Tam_Giang__Cu_Hai?ev=prf_pub
 
17. Tóm tắt tình hình khí tượng, khí tượng nông nghiệp, thủy văn và hải văn tháng 11 năm 1999. Khí tượng - thủy văn. Số 12 (468) 1999. Trang. 42 - 51.
Người dùng vô danh