Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai”

12. Trần Đức Thạnh, Trần Đình Lân và Nguyễn Hữu Cử, 1995. Về hiện tượng bồi lấp cửa Tư Hiền. Tạp chí Hoạt động khoa học số 9. Hà Nội. Tr.20-23.
 
13. [ https://www.researchgate.net/publication/259195855_Tc_ng_mi_trng_ca_vic_lp_ca_chuyn_ca__h_m_ph_Tam_Giang_Cu_Hai_-_Environment_impacts_of_enclosure_and_displacement_of_inlets_of_Tam_Giang_-_Cau_Hai_lagoon?ev=prf_pub Trần Đức Thạnh, 1997. Tác động môi trường của việc lấp cửa, chuyển cửa ở hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Tài nguyên và môi trường biển. T.IV. Nxb.KH&KT. Hà Nội, tr.185-197].
https://www.researchgate.net/publication/259195855_Tc_ng_mi_trng_ca_vic_lp_ca_chuyn_ca__h_m_ph_Tam_Giang_Cu_Hai_-_Environment_impacts_of_enclosure_and_displacement_of_inlets_of_Tam_Giang_-_Cau_Hai_lagoon?ev=prf_pub
 
 
14. Trần Đức Thạnh và cs, 1998.Nguyên nhân bồi lấp cửa Tư Hiền ở hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Tài nguyên và môi trường biển. Tập V – Nxb.KH &KT. Hà Nội. tr.28-43.
Người dùng vô danh