Khác biệt giữa các bản “Tổng giám đốc điều hành”

n
Đã đổi mức khóa cho “Tổng giám đốc điều hành” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 05:15, ngày 2 tháng 3 năm 2014 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự đ
n (Đã khóa “Tổng giám đốc điều hành”: Bị spam quá mức ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 05:14, ngày 13 tháng 2 năm 2014 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên t)
n (Đã đổi mức khóa cho “Tổng giám đốc điều hành” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 05:15, ngày 2 tháng 3 năm 2014 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự đ)