Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Nghiêu Tư”

Ông đỗ [[Trạng nguyên Việt Nam|Trạng nguyên]] khoa [[Mậu Thìn]] niên hiệu Thái Hòa thứ 6 (1448), đời [[Lê Nhân Tông]], làm quan Hàn lâm trực học sĩ, An phủ sứ lộ Tân Hưng<ref name=NhanTong />.
 
ThờiĐầu vuanăm Thiên Hưng thứ nhất (tháng 10 âm lịch năm 1459) thời [[Lê Nghi Dân]], ông được cử cùng [[Lê Cảnh Huy]], [[Nguyễn Như Đổ]], [[Hoàng Thanh]] sang [[nhà Minh]] nộp cống hằng năm và xin bỏ việc mò ngọc trai<ref name=NhanTong />. Tài liệu của Viện Hán-Nôm lại ghi là ông được cử làm Phó sứ (năm 1460) sang [[nhà Minh]] ([[Trung Quốc]]) cầu phong<ref name =HanNom /> (thụ [[phong tước|phong vương]] của nhà Minh cho vua Lê của [[Đại Việt]]) trong khi Đại Việt Sử ký Toàn thư viết rằng ''...Ngày 20, lại sai bọn Trần Phong, [[Lương Như Hộc]], [[Trần Bá Linh]] sang nhà Minh cầu phong...''<ref name=NhanTong />. Sau đó, ông được thăng lên Lại bộ [[thượng thư]] (chưởng lục bộ)<ref name =HanNom />.
 
==Nhận xét==
[[Đại Việt Sử ký Toàn thư]] có viết về ông như sau:
Người dùng vô danh