Khác biệt giữa các bản “Ngũ trí Như Lai”

không có tóm lược sửa đổi
{{hợp nhất|Ngũ trí Như Lai}}
[[Image:BuddhaLoutsSm.jpg|thumb|Tranh vẽ Ngũ phật trên vải]]
'''Ngũ Phật''' còn gọi là '''Ngũ Trí Như Lai''', '''Ngũ Trí Phật''', '''Ngũ Phương phật''', hay còn được gọi  '''Ngũ Thiền Định Phật'''; là tên gọi chỉ năm vị Phật trong Mật Tông, lấy Đại Nhật Như Lai làm chủ tôn, có sự khu biệt giữa Ngũ Phật giới Kim Cương và Ngũ Phật giới Thai Tạng. Năm đức Phật này đại diện cho 5 tính cách của con người và tạo ra sự tuyệt mỹ và hay nhất để phá bỏ những sai trái trong 5 tính cách đó. Mỗi đức Phật là 1 con đường tuyệt diệu để đi đến cảnh giới Niết Bàn và Vô sanh. Tu theo những vị đó sẽ mau chóng vào được cung điện Niết Bàn.
== Ngũ Phật giới Kim Cương ==
 
Ngũ Phật giới Kim Cương gồm Phật Tỳ Lô Giá Na, Phật A Súc, Phật Bảo Sanh, Phật A Di Đà, Đức Phật Bất Không Thành Tựu. Năm vị Phật này cư trú ở năm vòng giải thoát ở chính giữa Mạn Đà La của giới Kim Cương.
Phật Bảo Sanh, Phật A Di Đà, Đức Phật Bất Không Thành Tựu. Năm vị
Phật này cư trú ở năm vòng giải thoát ở chính giữa Mạn Đà La của giới
Kim Cương.
 
== Nạm Đà La cửu Phật. ==
 
Trong truyền thống Tạng Mật, Đức Phật Vô Lượng Thọ là ứng Báo thân Phật của Đức Phật A Di Đà, là tượng trưng của trường thọ và trí tuệ. Toàn thân Ngài có sắc đỏ hồng, như một ngọn núi quý được tạo thành bởi vô vàn đá quý mầu đỏ, khoác thiên y đẹp đẽ có đủ 5 mầu sắc, trang sức đủ cả 8 loại chân bảo và 13 loại trang nghiêm, ngồi kiết già nguy nga, đoan chính trên Nguyệt Luân giữa tòa sen.
Trong truyền thống Tạng Mật, Đức Phật Vô Lượng Thọ là ứng Báo thân Phật của
Đức Phật A Di Đà, là tượng trưng của trường thọ và trí tuệ. Toàn thân
Ngài có sắc đỏ hồng, như một ngọn núi quý được tạo thành bởi vô vàn đá
quý mầu đỏ, khoác thiên y đẹp đẽ có đủ 5 mầu sắc, trang sức đủ cả 8 loại
chân bảo và 13 loại trang nghiêm, ngồi kiết già nguy nga, đoan chính
trên Nguyệt Luân giữa tòa sen.
 
== Ngũ Phật giới Thai Tạng ==
 
Là tên gọi của năm Như Lai: Đại Nhật Như lai, Bảo Tràng Như Lai (Ratnaketu), Khai Phu Hoa Vương Như Lai (Samkusumita –Ràjia – Ta thãgata), Vô Lượng Thọ Như Lai (Amitayus Budtha), Thiên Cổ Lôi Như lai (Đivyađumubhi Meghanirghosa), cũng chính là năm vị Phật ngồi trên đài sen 8 lá ở giữa Nạm Đà La của giới Thai Tạng. Trongđó, giới Kim Cương là Mạn Đà La kết quả, biểu thị trí; giới Thai Tạng là Nạm Đà la nguyên nhân, biểu thị lý. Tuy chủng tử tự và sắc tướng của năm vị Phật khác nhau, nhưng về bản chất thì không có nhiều khác biệt.
Là tên gọi của năm Như Lai: Đại Nhật Như lai, Bảo
Tràng Như Lai (Ratnaketu), Khai Phu Hoa Vương Như Lai (Samkusumita
–Ràjia – Ta thãgata), Vô Lượng Thọ Như Lai (Amitayus Budtha), Thiên Cổ
Lôi Như lai (Đivyađumubhi Meghanirghosa), cũng chính là năm vị Phật ngồi
trên đài sen 8 lá ở giữa Nạm Đà La của giới Thai Tạng. Trongđó, giới Kim Cương là Mạn Đà La kết quả, biểu thị trí; giới Thai Tạng
 
là Nạm Đà la nguyên nhân, biểu thị lý. Tuy chủng tử tự và sắc tướng của
năm vị Phật khác nhau, nhưng về bản chất thì không có nhiều khác biệt.
 
==Tham khảo==
* [http://www.berzinarchives.com/tantra/buddha_family_traits.html The Berzin Archives] - Buddha-Family Traits (Buddha-Families) and Aspects of Experience
* [http://www.padmaloka.org.uk/aloka.html Five Dhyani Buddhas] - Painting of the Five Buddhas at Padmaloka.
 
{{sơ khai}}
[[Thể loại:Phật học]]