Khác biệt giữa các bản “Ngũ trí Như Lai”

Là tên gọi của năm Như Lai: Đại Nhật Như lai, Bảo Tràng Như Lai (Ratnaketu), Khai Phu Hoa Vương Như Lai (Samkusumita –Ràjia – Ta thãgata), Vô Lượng Thọ Như Lai (Amitayus Budtha), Thiên Cổ Lôi Như lai (Đivyađumubhi Meghanirghosa), cũng chính là năm vị Phật ngồi trên đài sen 8 lá ở giữa Nạm Đà La của giới Thai Tạng. Trongđó, giới Kim Cương là Mạn Đà La kết quả, biểu thị trí; giới Thai Tạng là Nạm Đà la nguyên nhân, biểu thị lý. Tuy chủng tử tự và sắc tướng của năm vị Phật khác nhau, nhưng về bản chất thì không có nhiều khác biệt.
 
== Tham khảo ==
{{tham khảo}}
== Liên kết ngoài ==
{{commonscat|Dhyāni Buddha}}
* [http://www.religionfacts.com/buddhism/deities/five_dhyani_buddhas.htm Five Dhyani Buddhas] - chart of the Five Buddhas and their associations.
* [http://www.berzinarchives.com/tantra/buddha_family_traits.html The Berzin Archives] - Buddha-Family Traits (Buddha-Families) and Aspects of Experience
* [http://www.padmaloka.org.uk/aloka.html Five Dhyani Buddhas] - Painting of the Five Buddhas at Padmaloka.
* [http://viewonbuddhism.org/5_dhyani_buddhas.html Symbolism of the five Dhyani Buddhas]
 
* [http://www.exoticindiaart.com/article/colors/ Color Symbolism In Buddhist Art]
* Mark Schumacher: [http://www.onmarkproductions.com/html/godai-nyorai.shtml Godai Nyorai (Japanese) - Five Buddha of Wisdom Five Buddha of Meditation Five Jina | Five Tathagatas]
* [http://web.archive.org/web/20071024194112/http://www.shambhala.org/teachings/view.php?id=114 The Five Buddha Families] - From ''Journey Without Goal: The Tantric Wisdom of the Buddha'' by Chögyam Trungpa, Shambhala.org (archived 2007)
{{sơ khai}}
[[Thể loại:Phật học]]