Khác biệt giữa các bản “Chia hết”

không có tóm lược sửa đổi
Do đó số tất cả các ước tự nhiên của ''n'' là
 
:<math> \tau (n) = (\alphabeta_1 _{1}+ 1) (\alphabeta_2 _{2}+ 1) \cdots (\alphabeta_k _{k}+ 1), </math>
:ví dụ: <math>6936 = 2^3 \times 3 \times 17^2 , \,\!</math>, nên số 6936 có số các ước tự nhiên là (3+1).(1+1).(2+1)=24.