Khác biệt giữa các bản “Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế”

* tần Lư thị...
=== Con cái ===
 
'''Con trai:'''
 
* Phế Thái tử [[Nguyên Tuân]] (元恂), Lâm quý nhân sinh
* Tuyên Vũ Đế [[Bắc Ngụy Tuyên Vũ Đế|Nguyên Khác]] (元恪), quý nhân Cao Chiếu Dung sinh
* Nhữ Nam Văn Tuyên vương [[Nguyên Duyệt]] (元悅), La phu nhân sinh
* Ẩn vương [[Nguyên Thiêu]] (元恌), Trịnh tần sinh
 
'''Con gái:'''
* Nam Dương công chúa Nguyên Thị (元氏), trưởng nữ, gả cho Tề Mạt Đế [[Tiêu Bảo Di]]
 
* [[Nam Dương công chúa (Bắc Ngụy)|Nam Dương công chúa Nguyên Thị]] (元氏), trưởng nữ, gả cho Tề Mạt Đế [[Tiêu Bảo DiDần|Nam Tề Mạt Đế]]
* Lan Lăng công chúa (蘭陵公主), thứ nữ, gả cho [[Lưu Huy]] (劉輝)
* Hoài Dương công chúa (淮陽公主), tứ nữ, gả cho Ất Phất Viện (乙弗瑗)