Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Yêu cầu tạo tài khoản”

}} [[Đặc biệt:Đóng góp/8.37.224.154|8.37.224.154]] ([[Thảo luận Thành viên:8.37.224.154|thảo luận]]) 10:45, ngày 16 tháng 1 năm 2014 (UTC)
:{{tick}}. Đã tạo thành công, bạn hãy kiểm tra email để lấy mật khẩu đăng nhập. [[Thành viên:Eternal Dragon|Eternal Dragon ]] ([[Thảo luận Thành viên:Eternal Dragon|thảo luận]]) 13:40, ngày 16 tháng 1 năm 2014 (UTC)
 
{{yêu cầu tạo tài khoản
|tên người dùng =
|địa chỉ e-mail =
}} [[Đặc biệt:Đóng góp/113.162.241.160|113.162.241.160]] ([[Thảo luận Thành viên:113.162.241.160|thảo luận]]) 04:08, ngày 17 tháng 1 năm 2014 (UTC)
 
anhjuem
nhockboy_datinh77@yahoo.com
 
{{yêu cầu tạo tài khoản
}} [[Đặc biệt:Đóng góp/123.21.101.125|123.21.101.125]] ([[Thảo luận Thành viên:123.21.101.125|thảo luận]]) 05:28, ngày 24 tháng 1 năm 2014 (UTC)
:{{cross}} Tên thành viên đã có người lấy. Xin chọn tên khác.<span style="text-shadow:gray 3px 3px 2px;"><font face="AR Cena" color="black"><b>[[User:TuanUt |Tuấn Út ]]</b></font></span><sup> [[User talk:TuanUt|Thảo luận]]</sup></span> 05:46, ngày 6 tháng 2 năm 2014 (UTC)
 
== Tháng 2 năm 2014 ==
{{yêu cầu tạo tài khoản
|tên người dùng = damtravinh
}} [[Đặc biệt:Đóng góp/113.179.120.237|113.179.120.237]] ([[Thảo luận Thành viên:113.179.120.237|thảo luận]]) 13:45, ngày 2 tháng 2 năm 2014 (UTC)
:{{cross}} Sai địa chỉ email. Vui lòng chọn mail khác. <span style="text-shadow:gray 3px 3px 2px;"><font face="AR Cena" color="black"><b>[[User:TuanUt |Tuấn Út ]]</b></font></span><sup> [[User talk:TuanUt|Thảo luận]]</sup></span> 05:46, ngày 6 tháng 2 năm 2014 (UTC)
 
{{yêu cầu tạo tài khoản
|tên người dùng =viethong
{{yêu cầu tạo tài khoản
|tên người dùng =Bi Ơi
|địa chỉ e-mail = phandangcan@gmail.com
}} [[Đặc biệt:Đóng góp/8.37.224.240|8.37.224.240]] ([[Thảo luận Thành viên:8.37.224.240|thảo luận]]) 15:11, ngày 7 tháng 2 năm 2014 (UTC)
:{{tick}}. Đã tạo thành công, bạn hãy kiểm tra email để lấy mật khẩu đăng nhập nhé. [[Thành viên:DuongaproEternal Dragon|DuongaproEternal Dragon ]] ([[Thảo luận Thành viên:DuongaproEternal Dragon|thảo luận]]) 1405:42, ngày 2612 tháng 23 năm 2014 (UTC)
phandangcan@gmail.com
 
{{yêu cầu tạo tài khoản
|địa chỉ e-mail = Songvotinh.1997@gmail.com
}} [[Đặc biệt:Đóng góp/113.162.222.216|113.162.222.216]] ([[Thảo luận Thành viên:113.162.222.216|thảo luận]]) 10:53, ngày 15 tháng 2 năm 2014 (UTC)
:{{cross}}. Tên tài khoản đã có người lấy, bạn hãy chọn tên khác nhé. [[Thành viên:Eternal Dragon|Eternal Dragon ]] ([[Thảo luận Thành viên:Eternal Dragon|thảo luận]]) 05:42, ngày 12 tháng 3 năm 2014 (UTC)
 
{{yêu cầu tạo tài khoản
|địa chỉ e-mail = nguyenhuynhthon@gmail.com
}} [[Đặc biệt:Đóng góp/113.185.6.21|113.185.6.21]] ([[Thảo luận Thành viên:113.185.6.21|thảo luận]]) 14:06, ngày 15 tháng 2 năm 2014 (UTC)
:{{tick}}. Đã tạo thành công, bạn hãy kiểm tra email để lấy mật khẩu đăng nhập nhé. [[Thành viên:Eternal Dragon|Eternal Dragon ]] ([[Thảo luận Thành viên:Eternal Dragon|thảo luận]]) 05:42, ngày 12 tháng 3 năm 2014 (UTC)
 
{{yêu cầu tạo tài khoản
|địa chỉ e-mail = luongngams242@gmail.com
}} [[Đặc biệt:Đóng góp/113.22.61.40|113.22.61.40]] ([[Thảo luận Thành viên:113.22.61.40|thảo luận]]) 02:25, ngày 19 tháng 2 năm 2014 (UTC)
:{{tick}}. Đã tạo thành công, bạn hãy kiểm tra email để lấy mật khẩu đăng nhập nhé. [[Thành viên:Eternal Dragon|Eternal Dragon ]] ([[Thảo luận Thành viên:Eternal Dragon|thảo luận]]) 05:42, ngày 12 tháng 3 năm 2014 (UTC)
 
{{yêu cầu tạo tài khoản
|tên người dùng = dinh
|địa chỉ e-mail =dinhtranhung@gmail.com
}}hãy thông báo đến chúng tôi những tên, hiệu thuốc (hoạt chất chính)đã cấm hoặc không được sx nữa! Cám ơn! [[Đặc biệt:Đóng góp/118.68.36.140|118.68.36.140]] ([[Thảo luận Thành viên:118.68.36.140|thảo luận]]) 10:18, ngày 19 tháng 2 năm 2014 (UTC)
:{{cross}}. Tên tài khoản đã có người lấy, bạn hãy chọn tên khác nhé. [[Thành viên:Eternal Dragon|Eternal Dragon ]] ([[Thảo luận Thành viên:Eternal Dragon|thảo luận]]) 05:42, ngày 12 tháng 3 năm 2014 (UTC)
 
{{yêu cầu tạo tài khoản
|tên người dùng =
|địa chỉ e-mail =
}} [[Đặc biệt:Đóng góp/123.16.13.8|123.16.13.8]] ([[Thảo luận Thành viên:123.16.13.8|thảo luận]]) 07:33, ngày 21 tháng 2 năm 2014 (UTC)
 
{{yêu cầu tạo tài khoản
|địa chỉ e-mail = 0943236611
}} [[Đặc biệt:Đóng góp/171.230.57.102|171.230.57.102]] ([[Thảo luận Thành viên:171.230.57.102|thảo luận]]) 15:28, ngày 24 tháng 2 năm 2014 (UTC)
:{{cross}}. Chưa điền địa chỉ email. [[ĐặcThành biệtviên:ĐóngEternal góp/113.162.241.160Dragon|113.162.241.160Eternal Dragon ]] ([[Thảo luận Thành viên:113.162.241.160Eternal Dragon|thảo luận]]) 0405:0842, ngày 1712 tháng 13 năm 2014 (UTC)
 
{{yêu cầu tạo tài khoản
|địa chỉ e-mail = 0982262683
}} [[Đặc biệt:Đóng góp/171.230.57.102|171.230.57.102]] ([[Thảo luận Thành viên:171.230.57.102|thảo luận]]) 15:33, ngày 24 tháng 2 năm 2014 (UTC)
:{{cross}}. Chưa điền địa chỉ email. [[ĐặcThành biệtviên:ĐóngEternal góp/123.16.13.8Dragon|123.16.13.8Eternal Dragon ]] ([[Thảo luận Thành viên:123.16.13.8Eternal Dragon|thảo luận]]) 0705:3342, ngày 2112 tháng 23 năm 2014 (UTC)
 
{{yêu cầu tạo tài khoản
|địa chỉ e-mail =xuantuyen2303@gmail.com
}} [[Đặc biệt:Đóng góp/27.66.149.172|27.66.149.172]] ([[Thảo luận Thành viên:27.66.149.172|thảo luận]]) 15:38, ngày 25 tháng 2 năm 2014 (UTC)
:{{cross}}. Tên tài khoản đã có người lấy, bạn hãy chọn tên khác nhé. [[Thành viên:Eternal Dragon|Eternal Dragon ]] ([[Thảo luận Thành viên:Eternal Dragon|thảo luận]]) 05:42, ngày 12 tháng 3 năm 2014 (UTC)
 
{{yêu cầu tạo tài khoản
|tên người dùng =
|địa chỉ e-mail =
}} [[Thành viên:Duongapro|Duongapro]] ([[Thảo luận Thành viên:Duongapro|thảo luận]]) 14:42, ngày 26 tháng 2 năm 2014 (UTC)
 
{{yêu cầu tạo tài khoản
|địa chỉ e-mail = tlocthao@gmail.com
}} [[Đặc biệt:Đóng góp/123.20.95.213|123.20.95.213]] ([[Thảo luận Thành viên:123.20.95.213|thảo luận]]) 14:38, ngày 27 tháng 2 năm 2014 (UTC)
:{{tick}}. Đã tạo thành công, bạn hãy kiểm tra email để lấy mật khẩu đăng nhập nhé. [[Thành viên:Eternal Dragon|Eternal Dragon ]] ([[Thảo luận Thành viên:Eternal Dragon|thảo luận]]) 05:42, ngày 12 tháng 3 năm 2014 (UTC)
 
{{yêu cầu tạo tài khoản
|tên người dùng = Minh Tâm vatm
|địa chỉ e-mail = nguyenminhtamvatm@gmail.com
}} [[Đặc biệt:Đóng góp/123.24.253.0|123.24.253.0]] ([[Thảo luận Thành viên:123.24.253.0|thảo luận]]) 15:50, ngày 27 tháng 2 năm 2014 (UTC)
:{{cross}}. Tên tài khoản đã có người lấy, bạn hãy chọn tên khác nhé. [[Thành viên:Eternal Dragon|Eternal Dragon ]] ([[Thảo luận Thành viên:Eternal Dragon|thảo luận]]) 05:42, ngày 12 tháng 3 năm 2014 (UTC)
 
== Tháng 3 năm 2014 ==
{{yêu cầu tạo tài khoản
|tên người dùng = nguyenVanTam
|địa chỉ e-mail = thanh_tin_cong_binh@yahoo.com.vn
}}
ket ban
:{{cross}}. Tên tài khoản đã có người lấy, bạn hãy chọn tên khác nhé. [[Thành viên:Eternal Dragon|Eternal Dragon ]] ([[Thảo luận Thành viên:Eternal Dragon|thảo luận]]) 05:42, ngày 12 tháng 3 năm 2014 (UTC)
 
{{yêu cầu tạo tài khoản
|địa chỉ e-mail = khaihuyen42@gmail.com
}} [[Đặc biệt:Đóng góp/117.3.63.74|117.3.63.74]] ([[Thảo luận Thành viên:117.3.63.74|thảo luận]]) 10:03, ngày 9 tháng 3 năm 2014 (UTC)
:{{cross}}. Tên tài khoản đã có người lấy, bạn hãy chọn tên khác nhé. [[Thành viên:Eternal Dragon|Eternal Dragon ]] ([[Thảo luận Thành viên:Eternal Dragon|thảo luận]]) 05:42, ngày 12 tháng 3 năm 2014 (UTC)
kết nối
16.200

lần sửa đổi