Khác biệt giữa các bản “Tô Mậu (Đông Hán)”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
Cùng năm, Mậu cùng Giả Cường nhận lệnh của Chu Vị, đưa hơn 3 vạn quân tấn công huyện Ôn, hòng đánh chiếm hậu phương của Quang Vũ đế. Tướng của Quang Vũ là Hà Nội thái thú [[Khấu Tuân]] đến cứu, trong khi đôi bên triển khai chiến đấu thì [[Phùng Dị]] và các cánh quân Hán nối nhau kéo đến. Quân của Chu Vị đại bại, mấy ngàn quân nhào xuống [[Hoàng Hà]] chết đuối, hơn 1 vạn bị bắt, Giả Cường tử trận, Mậu chạy thoát về Lạc Dương. Bọn Phùng Dị, Khấu Tuân truy kích đến dưới chân thành Lạc Dương, vây quanh 1 vòng rồi về. {{ref|3}} {{ref|4}} {{ref|5}} Cuối tháng 7 ÂL, Quang Vũ đế thân chinh Lạc Dương. Tháng 9 ÂL, Chu Vị đầu hàng, ông cũng về với nhà Hán. {{ref|2}}
 
Tháng 4 ÂL năm Kiến Vũ thứ 2 (26), Mậu theo [[Cái Duyên]] đông chinh [[Lưu Vĩnh (nhà Tân)|Lưu Vĩnh]]. Do bất hòa với chư tướng, ông cất quân chiếm cứ quận Quảng Nhạc, xưng thần với Lưu Vĩnh, được phong Đại tư mã, Hoài Dương vương. Tháng 8 ÂL, Lưu Vĩnh thua chạy khỏi Tuy Dương, Mậu cùng các thủ lãnh [[Chu Kiến]], [[Giảo CườnCường]]g đưa hơn 3 vạn quân đi cứu, bị quân Hán đánh bại. Vĩnh, Kiến, Cường chạy đi Hồ Lăng, ông quay về Quảng Nhạc. {{ref|2}} {{ref|3}} {{ref|6}}
 
Tháng 4 ÂL năm Kiến Vũ thứ 3 (27), tướng Hán là bọn [[Ngô Hán]] vây Quảng Nhạc, Chu Kiến đi cứu, đánh bại được Ngô Hán một trận, rồi vào thành hợp quân với Mậu. Hôm sau ông cùng Kiến ra đánh, bị Ngô Hán phản kích cho đại bại, đành bỏ Quảng Nhạc chạy về Hồ Lăng. {{ref|2}} {{ref|3} {{ref|7}}
 
Không lâu sau, người Tuy Dương đuổi quân Hán đón Lưu Vĩnh trở về, Mậu cũng đi theo. Nhưng bọn Ngô Hán, Cái Duyên lại đến vây đánh, thành Tuy Dương cạn lương, bọn Vĩnh đành bỏ chạy. Giữa đường, Vĩnh bị bộ hạ giết hại, ông cùng Chu Kiến ở Thùy Huệ lập con Vĩnh là [[Lưu Hu (Đông Hán)|Lưu Hu]] làm Lương vương. {{ref|2}} {{ref|3}}
 
Mùa xuân năm thứ 4 (28), Mậu cùng Chu Kiến bị Cái Duyên đánh bại ở Kỳ, rồi ở Bành Thành. Tháng 8 ÂL, Lưu Hu, Chu Kiến bị quân Hán của [[Mã Vũ]], [[Vương Bá]] vây khốn ở Thùy Huệ. Tháng 2 năm sau (29), ông đưa hơn 4000 nghĩa quân [[Ngũ Hiệu]] về cứu. Mậu, Kiến trong ngoài giáp kích, đánh bại Mã Vũ. Mậu, Kiến thấy Vương Bá giữ chặt không cứu, nên dốc sức tấn công Mã Vũ, không ngờ Vương Bá đột ngột tập kích, nên đại bại, quay về đóng trại ngoài thành. Đến khi Thùy Huệ hết lương, cháu Kiến là Chu Tụng đóng cửa thành hàng Hán, Mậu, Kiến chia nhau bỏ chạy. Ông chạy đi Hạ Bi nương nhờ [[Đổng Hiến]], Kiến đưa Lưu Hu chạy đi Tây Phòng nương nhờ Giảo Cường. Giữa đường Kiến bị giết, về sau Cường thất bại, cũng đưa Hu đến Hạ Bi. {{ref|2}} {{ref|8}}