Khác biệt giữa các bản “Đông Hoàng, Đông Sơn”

 
==Di tích lịch sử, văn hóa==
*Nghè Mau Rủn thờ thần Rắn tuộc làng học thôn (Hoàng Học ) khá nổi tiếng<ref name=LangThanhhoaII/>.
*Đình và nghè Học Thượng thờ thần Cao Sơn<ref name=LangThanhhoaII/>.