Khác biệt giữa các bản “Năng lượng vi từ”

Năng lượng này liên quan đến sự dị hướng tạo ra do tính chất bất đẳng hướng của cấu trúc tinh thể. Mômen từ sẽ ưu tiên định hướng theo một trục (gọi là trục dễ từ hóa), và một trục khác (vuông góc với trục dễ) được gọi là trục khó sẽ hầu như không có [[mômen từ]] định hướng. Năng lượng [[dị hướng từ tinh thể]] là năng lượng cần thiết để quay mômen từ từ trục dễ sang trục khó. Năng lượng này phụ thuộc vào sự định hướng tương đối của mômen từ với các trục tinh thể và đối xứng tinh thể. Ví dụ như trong [[hệ tinh thể lập phương|cấu trúc lập phương]] thì năng lượng dị hướng từ tinh thể cho bởi:
:<math>E_k = \int_V \left [ K_1(\alpha^2 \beta^2 + \beta^2 \gamma^2 + \gamma^2 \alpha^2) + K_2 \alpha^2 \beta^2 \gamma^2 \right ] dV</math>
với '''''K1K<sub>1</sub>, K2K<sub>2</sub>''''' lần lượt là hằng số [[dị hướng từ tinh thể]] bậc 1, bậc 2; '''''&alpha;, &beta;, &gamma;''''' là các côsin chỉ phương giữa mômen từ với các trục tinh thể, '''''V''''' là thể tích vật từ.
:Xem bài chi tiết '''''[[Dị hướng từ tinh thể]]'''''
===Năng lượng dị hướng hình dạng===
Là năng lượng có được do sự bất đối xứng trong quá trình từ hóa do hình dạng hình học của vật từ quy định. Do tương tác giữa các [[đơn cực từ|từ cực]], sẽ xuất hiện một trường khử từ ngược với chiều từ hóa, chống lại sự từ hóa. Do đó, mômen từ sẽ có xu hướng định hướng theo trục dài của vật. Và số hạng năng lượng này được xác định bởi:
:<math>E_k = \int_V K_{eff} sin^2 \theta dV</math>
với
:<math>K_{eff} = \frac{N_b-N_a}{2M^2}</math>
Ở đây, '''''K<sub>eff</sub>''''', '''''M''''' là dị hướng từ hiệu dụng và [[từ độ]] của vật từ; '''''&theta;''''' là góc giữa trục dài và phương từ hóa; '''''N<sub>a</sub>, N<sub>b</sub>''''' là thừa số khử từ theo 2 trục vuông góc.
 
==Năng lượng tĩnh từ==