Khác biệt giữa các bản “Năng lượng vi từ”

 
==Năng lượng tĩnh từ==
Là dạng năng lượng có được do sự phân bố các mômen từ trong vật từ. Sự phân bố bất đồng nhất các mômen từ sẽ dẫn đến việc xuất hiện các từ tích bề mặt và tạo ra hai dạng trường: nội trường (trường khử từ) và ngoại trường (trường phân tán bên ngoài vật). Năng lượng này được xác định bởi:
:<math>E_d = - \frac{\mu_0}{2} \int_V \vec{M}. \vec{H_d} dV</math>
với '''''&mu;<sub>0</sub>''''' là [[độ từ thẩm]] của [[chân không]], '''''H<sub>d</sub>''''' là trường tĩnh từ, được xác định bởi:
:<math>\vec{H_d} = \frac{-1}{4 \pi} \int_V \frac{\nabla . \vec{M}}{r^2} dV + \frac{1}{4 \pi} \int_S \frac{\vec{M} . \vec{n}}{r^2} dS</math>
 
==Năng lượng Zeeman==
==Năng lượng từ giảo==