Khác biệt giữa các bản “Năng lượng vi từ”

'''Năng lượng vi từ''' ([[tiếng Anh]]: ''Micromagnetic energy'') là tổng hợp các dạng [[năng lượng]] thể hiện các tương tác [[vi mô]] giữa các [[mômen từ]] với nhau và với trường tương tác bên ngoài trong một vật [[sắt từ]]. Năng lương vi từ có thể quy gọn thành bốn số hạng: năng lượng dị hướng, năng lượng tĩnh từ, năng lượng Zeeman, và năng lượng [[từ giảo]]. Sự cực tiểu hóa năng lượng tổng hợp sẽ quy định [[đômen từ|cấu trúc đômen]] của vật từ.
==Năng lượng dị hướng==
LiênNăng lượng dị hướng (''Anisotropy energy'') là dạng năng lượng liên quan đến các tính chất [[dị hướng từ tinh thể|dị hướng]] của vật từ trong đó, quá trình [[từ hóa]] bị phụ thuộc vào phương từ hóa do sự định hướng ưu tiên của các mômen từ và do cấu trúc tinh thể của vật từ quy định. Có thể chia dạng năng lượng này thành hai số hạng: [[năng lượng]] [[dị hướng từ tinh thể]] và năng lượng dị hướng hình dạng.
===Năng lượng dị hướng từ tinh thể (Magnetocrystalline anistropy energy)===
Năng lượng này liên quan đến sự dị hướng tạo ra do tính chất bất đẳng hướng của cấu trúc tinh thể. Mômen từ sẽ ưu tiên định hướng theo một trục (gọi là trục dễ từ hóa), và một trục khác (vuông góc với trục dễ) được gọi là trục khó sẽ hầu như không có [[mômen từ]] định hướng. Năng lượng [[dị hướng từ tinh thể]] là năng lượng cần thiết để quay mômen từ từ trục dễ sang trục khó. Năng lượng này phụ thuộc vào sự định hướng tương đối của mômen từ với các trục tinh thể và đối xứng tinh thể. Ví dụ như trong [[hệ tinh thể lập phương|cấu trúc lập phương]] thì năng lượng dị hướng từ tinh thể cho bởi:
:<math>E_k = \int_V \left [ K_1(\alpha^2 \beta^2 + \beta^2 \gamma^2 + \gamma^2 \alpha^2) + K_2 \alpha^2 \beta^2 \gamma^2 \right ] dV</math>
với '''''K<sub>1</sub>, K<sub>2</sub>''''' lần lượt là hằng số [[dị hướng từ tinh thể]] bậc 1, bậc 2; '''''&alpha;, &beta;, &gamma;''''' là các côsin chỉ phương giữa mômen từ với các trục tinh thể, '''''V''''' là thể tích vật từ.
:Xem bài chi tiết '''''[[Dị hướng từ tinh thể]]'''''
===Năng lượng dị hướng hình dạng (Shape anistropy energy)===
Là năng lượng có được do sự bất đối xứng trong quá trình từ hóa do hình dạng hình học của vật từ quy định. Do tương tác giữa các [[đơn cực từ|từ cực]], sẽ xuất hiện một trường khử từ ngược với chiều từ hóa, chống lại sự từ hóa. Do đó, mômen từ sẽ có xu hướng định hướng theo trục dài của vật. Và số hạng năng lượng này được xác định bởi:
:<math>E_k = \int_V K_{eff} sin^2 \theta dV</math>