Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Năng lượng vi từ”

 
==Năng lượng tổng cộng==
Là tổng cộng của 5 số hạng năng lượng nói trên, cho bởi:
:<math>E_{total} = E_{ex} + E_k + E_d + E_z + E_{\lambda}</math>
Cực tiểu hóa năng lượng tổng cộng sẽ quy định cấu trúc đômen của vật từ.
 
==Tài liệu tham khảo==
{{reflist}}