Khác biệt giữa các bản “Năng lượng vi từ”

Là tổng cộng của 5 số hạng năng lượng nói trên, cho bởi:
:<math>E_{total} = E_{ex} + E_k + E_d + E_z + E_{\lambda}</math>
Cực tiểu hóa năng lượng tổng cộng sẽ quy định cấu trúc đômen của vật từ. Tùy vào hình dạng vật từ và cấu hình mômen từ mà có thể xuất hiện từng dạng năng lượng tuy nhiên sự cực tiểu hóa năng lượng tổng cộng luôn là điều kiện cần cho việc xác định trạng thái cân bằng của hệ [[spin]]. Ngoài ra, áp dụng [[phương trình Landau-Liftshitz-Gilbert]] có thể bổ sung đầy đủ hơn cho việc xác định các trạng thái của hệ từ. Xác định năng lượng tổng cộng là một trong những nội dung cơ bản của phương pháp [[vi từ học]]. Đôi khi, các số hạng có thể được viết dưới các dạng toán học khác trong các giáo trình khác nhau, nhưng cũng có cùng bản chất và đều có thể quy về một cách biểu diễn toán học.
 
==Tài liệu tham khảo==