Khác biệt giữa các bản “Những nền kinh tế lớn G20”

Những nền kinh tế lớn G20 đổi thành G20 (nhóm các nền kinh tế lớn): Tên không đúng tiền lệ wiki, không có tên bài bắt đầu bắt từ "những"
(Những nền kinh tế lớn G20 đổi thành G20 (nhóm các nền kinh tế lớn): Tên không đúng tiền lệ wiki, không có tên bài bắt đầu bắt từ "những")
 
(Không có sự khác biệt)
434

lần sửa đổi