Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Những nền kinh tế lớn G20”

Thảo luận:Những nền kinh tế lớn G20 đổi thành Thảo luận:G20 (nhóm các nền kinh tế lớn): Tên không đúng tiền lệ wiki, không có tên bài bắt đầu bắt từ "những"
(Thảo luận:Những nền kinh tế lớn G20 đổi thành Thảo luận:G20 (nhóm các nền kinh tế lớn): Tên không đúng tiền lệ wiki, không có tên bài bắt đầu bắt từ "những")
 
(Không có sự khác biệt)
434

lần sửa đổi