Khác biệt giữa các bản “Máy chủ”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan gettingstarted edit
Thẻ: gettingstarted edit
 
Một hệ thống máy
<nowiki> </nowiki>chủ có thể là một máy tính, hoặc kết hợp nhiều máy tính liên kết với
nhiều máy tính khác hay những thiết bị kỹ thuật khác. Hệ thống máy chủ cung cấp những dịch vụ cơ bản xuyên suốt trong hệ thống mạng, những
private users trong những hệ thống tổ chức lớn hoặc public users trên hệ
<nowiki> </nowiki>thống internet. Ví dụ, khi bạn nhập vào một câu truy vấn tìm kiếm trên các bộ máy tìm kiếm, yêu cầu truy vấn này sẽ được gửi từ máy tính của
bạn đến những máy chủ chứa thông tin những trang web tương ứng thông qua mạng internet. Các máy chủ này sẽ xử lý các truy vấn của bạn và trả về kết quả phù hợp trở lại trên máy tính của bạn.
 
4

lần sửa đổi