Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Morse”

Trang mới: Morse,một kiểu mật mã dựa theo âm Tích và te.Để có thể tìm ra bảng morse,vào trang web: www.nnthaouyen.wordpress.com
(Trang mới: Morse,một kiểu mật mã dựa theo âm Tích và te.Để có thể tìm ra bảng morse,vào trang web: www.nnthaouyen.wordpress.com)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh