Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Độ nổi bật (tổ chức và công ty)”

Các tiêu chí bổ sung:
*Các chi nhánh (chapter) của các tổ chức quốc gia và quốc tế thường không đủ nổi tiếng để có một bài riêng, trừ khi xác lập được độ nổi tiếng đủ cao qua các nguồn đáng tin cậy vượt ra ngoài phạm vi địa phương của tổ chức. Tuy nhiên, các thông tin chi nhánh có thể được liệt kê tại các bài dạng danh sách nếu như các thông tin này kiểm chứng được.
*Các tổ chức chỉ có hoạt động trong phạm vi địa phương có thể nổi tiếng nếu có thông tin kiểm chứng được từ nguồn độc lập đang tin cậy nằm ngoài địa phương của tổ chức đó. Nếu chỉ được nói đến trong các phương tiện truyền thông địa phương, có thể viết về tổ chức này trong bài viết về địa phương thay vì dùng bài riêng.
*Organizations whose activities are local in scope may be notable where there is verifiable information from reliable independent sources outside the organization's local area. Where coverage is only local in scope, the organization may be included as a section in an article on the organization's local area instead.
*Có thể xét thời gian tồn tại, kích thước của tổ chức, hoặc các thành tựu chính, hay các nhân tố cụ thể khác của tổ chức. Dưới đây là danh sách không đầy đủ:
*The organization’s longevity, size of membership, or major achievements, or other factors specific to the organization may be considered. This list is not exhaustive and not conclusive.
**Tuy tổ chức mẹ có thể nổi tiếng, các chi nhánh của các tổ chức quốc gia hay quốc tế có thể không đủ nổi bật để có một bài riêng.
**Even though the parent organization may be notable, individual chapters of national and international organizations may not be notable enough to warrant a separate article.
**Bài về chi nhánh địa phương đên khởi đầu như là một phần của bài về tổ chức mẹ. Nếu bài về tổ chức mẹ phát triển dài đến mức nó có thể được tách ra các bài con, và độ nổi bật có thể được chứng tỏ bằng [[Wikipedia:Độ nổi tiếng|hướng dẫn chung về độ nổi tiếng]], thì có thể tách bài. Việc này nên được thực hiện theo quy trình từ trên xuống (top-down). Xem {{tl|splitsection}},
**Local chapter articles should start as a section of the parent organization article. If the parent article grows to the point where it may be split to a new article, and notability can be demonstrated using the [[WP:N| general notability guideline]], then it can be split. This should occur as a top down process. See {{tl|splitsection}},
 
=== Commercial organizations ===
30.122

lần sửa đổi