Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Độ nổi bật (tổ chức và công ty)”

n
*Có thể xét thời gian tồn tại, kích thước của tổ chức, hoặc các thành tựu chính, hay các nhân tố cụ thể khác của tổ chức. Dưới đây là danh sách không đầy đủ:
**Tuy tổ chức mẹ có thể nổi tiếng, các chi nhánh của các tổ chức quốc gia hay quốc tế có thể không đủ nổi bật để có một bài riêng.
**Bài về chi nhánh địa phương đênnên khởi đầu như là một phần của bài về tổ chức mẹ. Nếu bài về tổ chức mẹ phát triển dài đến mức nó có thể được tách ra các bài con, và độ nổi bật có thể được chứng tỏ bằng [[Wikipedia:Độ nổi tiếng|hướng dẫn chung về độ nổi tiếng]], thì có thể tách bài. Việc này nên được thực hiện theo quy trình từ trên xuống (top-down). Xem {{tl|splitsection}},
 
=== Các tổ chức thương mại ===