Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
chú thích trong bài using AWB
{{chú thích trong bài}}{{Wikify|date=tháng 1 2013}}
 
{{Orphan|date=tháng 1 2013}}