Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
chú thích trong bài using AWB
{{chú thích trong bài}}{{Infobox football biography
| name = Hugo Almeida
| image = Hugo almeida bayern.jpg