Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cao nguyên Khorat”