Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
chú thích trong bài using AWB
{{chú thích trong bài}}{{yearbox|
in?= |
cp=19 |