Mở trình đơn chính

Các thay đổi

 
Điền Thị vừa bị chú khống chế, vừa bị Hạng Vương ép. Các cận thần của Giao Đông Vương Điền Thị nói với ông rằng:
:''Hạng vương lớn mạnh và hung tàn, Đại vương nên trở về đất phong của mình, nếu không sẽ có nguy biến''<ref>Chu Mục, Trần Thâm, sách đã dẫn, tr 36</ref>.
 
Điền Thị sợ Hạng Vương nên bỏ trốn về nước mình là Giao Đông. Điền Vinh nổi giận vì ông làm theo lệnh Hạng Vũ, bèn mang quân đuổi theo. Đến Tức Mặc thì Điền Vinh đuổi kịp ông. Ông bị Điền Vinh giết chết để tự làm Tề vương.
61.329

lần sửa đổi