Khác biệt giữa các bản “Tào Ngụy”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
<center>
{{chart/start}}
{{chart|border=0| | | | | | | | | | | | |:| aaa |?=? |aaa=nhận nuôi}}
{{chart | | | | | | | | | Cao |Cao=Ngụy Vũ Đế [[Tào Tháo]]<br />155-220}}
{{chart | | | | | |,|-|-|-|^|-|-|-|v|-|-|-|.}}