Khác biệt giữa các bản “Trạch Ngụy”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
== Phả hệ ==
<center>
{{familytreechart/start}}
{{familytreechart| | | | | | | Mo | | | | | | |Mo=□}}
{{familytreechart| |,|-|-|-|v|-|^|-|v|-|-|-|.|}}
{{familytreechart| Mo | | Bi | | Mo | | Mo |Mo=□|Bi=[[Địch Bân]]<br>?-'''330-384'''}}
{{familytreechart| |!| | | | | | | |!| | | |!|}}
{{familytreechart| Zh | | | | | | Ch | | Li |Zh=[[Địch Chân]]<br>?-'''384-385'''|Ch=[[Địch Thành]]<br>?-'''385'''|Li='''Ngụy Thiên Vương'''<br />[[Địch Liêu]]<br>?-'''385-388'''<br>'''388-391'''}}
{{familytreechart| | | | | | | | | | | | | |!| | | | | | | | |}}
{{familytreechart| | | | | | | | | | | | | Zh |Zh='''Ngụy Thiên Vương'''<br />[[Địch Chiêu]]<br>?-'''391-392'''-393}}
{{familytreechart/end}}
</center>