Khác biệt giữa các bản “Trạch Ngụy”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: Nước Ngụy (388 - 392) do Đinh Linh Địch Chiêu dựng lên ở Hà Nam có 7 quận và 3 vạn dân. Năm 392 bị Mộ Dung Thùy nhà Tiền Yên tiêu diệt.)
 
{{lịch sử Trung Quốc}}
Nước Ngụy (388 - 392) do Đinh Linh Địch Chiêu dựng lên ở Hà Nam có 7 quận và 3 vạn dân. Năm 392 bị Mộ Dung Thùy nhà Tiền Yên tiêu diệt.
{{thiếu nguồn gốc}}
{{otheruses|nước Ngụy}}
'''Nước Ngụy''' (388 - 392) do [[Đinh Linh Địch Chiêu]] dựng lên ở [[Hà Nam (Trung Quốc)|Hà Nam]] có 7 quận và 3 vạn dân. Năm 392 bị Mộ Dung Thùy [[nhà Tiền Yên]] tiêu diệt.
{{rất sơ khai}}
Người dùng vô danh