Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cơ học ứng dụng”

 
==Lịch sử==
tốt nhất hiện nay
Ý tưởng chủ đạo đặt cơ sở cho việc hình thành bộ môn khoa học [[Cơ học ứng dụng]] là sự kết hợp giữa hai ngành: Ngành Toán-Cơ và ngành kỹ thuật: Chế tạo máy và xây dựng.
 
Hướng học thuật của ngành khoa học này là sự kết hợp giữa nghiên cúu cơ bản chuyên sâu trong các lĩnh vực cơ học như:
* [[Cơ học lý thuyết]].
* [[Cơ học môi trường liên tục]].
* [[Lý thuyết đàn hồi]].
* [[Lý thuyết dẻo]].
* [[Lý thuyết dao động]].
Người dùng vô danh