Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thời biểu dân số/Nguồn”

không có tóm lược sửa đổi
(Scale)
TimeAxis = orientation:vertical
AlignBars = justify
{{#ifexpr: {{{max|1}}} >= 10 |
ScaleMajor = gridcolor:darkgrey increment:{{#expr: 10^({{ordomag|{{{max|1}}}}} - 1) }} start:0
ScaleMinor ScaleMajor = gridcolor:lightgreydarkgrey increment:{{#expr: 10^({{ordomag|{{{max|1}}}}} - 1) / 2 }} start:0
ScaleMajor ScaleMinor = gridcolor:darkgreylightgrey increment:{{#expr: 10^({{ordomag|{{{max|1}}}}} - 1) / 2 }} start:0
}}
BackgroundColors = canvas:sfondo