Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thời biểu dân số/Nguồn”

Thử
(Thử)
(Thử)
TimeAxis = orientation:vertical
AlignBars = justify
{{#ifexpr: {{{max|1}}} >= 10 | ScaleMajor = gridcolor:darkgrey increment:{{#expr: 10^({{ordomag|{{{max}}}}} - {{#exprifexpr: {{Thành viên:Mxn/Rambot/Fit|{{{max}}}}} / 10^{{ordomag|{{{max}}}}} < 4 | ScaleMajor = gridcolor:darkgrey increment:{{#expr: 10^({{ordomag|{{{max}}}}} - 1) }} start:0
ScaleMinor = gridcolor:lightgrey increment:{{#expr: 10^({{ordomag|{{{max}}}}} - {{#expr: {{Thành viên:Mxn/Rambot/Fit|{{{max}}}}} / 10^{{ordomag|{{{max}}}}} < 4 }}1) / 2 }} start:0 }}|
ScaleMajor = gridcolor:darkgrey increment:{{#expr: 10^{{ordomag|{{{max}}}}} }} start:0
ScaleMinor = gridcolor:lightgrey increment:{{#expr: 10^{{ordomag|{{{max}}}}} / 4 }} start:0 }} }}
BackgroundColors = canvas:sfondo