Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thời biểu dân số/Nguồn”

Làm hẹp hơn
n (ct)
(Làm hẹp hơn)
id:lightgrey value:gray(0.9)
id:darkgrey value:gray(0.7)
id:sfondo value:rgb(1,1,1)
id:barra value:rgb(0.6,0.7,0.8)
 
ScaleMajor = gridcolor:darkgrey increment:{{#expr: 10^{{ordomag|{{{max}}}}} }} start:0
ScaleMinor = gridcolor:lightgrey increment:{{#expr: 10^{{ordomag|{{{max}}}}} / 4 }} start:0 }} }}
BackgroundColors = canvas:sfondo
 
BarData=