Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Địa chỉ MAC”

Trang mới: Các địa chỉ MAC có chiều dài 6bytes, thường bao gồm 3 loại: Unicast: Bit I/G là bit có trọng số lớn nhất trong octet có trọng số lớn nhất được g...
(Trang mới: Các địa chỉ MAC có chiều dài 6bytes, thường bao gồm 3 loại: Unicast: Bit I/G là bit có trọng số lớn nhất trong octet có trọng số lớn nhất được g...)
(Không có sự khác biệt)
1

lần sửa đổi