Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chu trình thạch học”

n
Không có tóm lược sửa đổi
Đây có thể coi là hai vòng tuần hoàn lớn vì ngoài ra còn có các vòng tuần hoàn nhỏ hơn cũng xuất phát từ vật liệu ban đầu là magma. Nhưng những vòng tuần hoàn nhỏ này có đường đi ngắn hơn, bỏ qua một số đá nào đó.
 
(3) [[Đá magma]] → Đá magma phun trào → Đá biến chất → magma
 
(4) Đá magma → Đá magma xâm nhập → Đá biến chất → magma