Khác biệt giữa các bản “Diên Sầm”

n
Năm thứ 6 (30), Kỵ mã đô úy của chánh quyền Thành Gia là Kinh Hàm đề nghị lấy Sầm, Nhung chia hương bắc, đông tiến đánh quân Hán, anh em của Thuật và quan viên người Thục can ngăn, Thuật đối với bọn Sầm cũng có điểm nghi kỵ, nên không theo kế hoạch này. Mùa hạ năm ấy, bọn tướng Hán là Lý Thông, Vương Bá, Hầu Tiến tiến đánh Hán Trung, viện quân của Thuật bị phá, nhưng Sầm lại được [[Ngôi Hiêu]] giúp đỡ, đẩy lui quân Hán. Năm thứ 10 (34), con Hiêu là Thuần đầu hàng nhà Hán, quân Hán tập trung tấn công chánh quyền Thành Gia ở đất Thục.
 
==GiaGiai đoạn 35 – 36==
Tháng 8 năm thứ 11 (35), Sầm cùng [[Lữ Vị]], [[Vương Nguyên (Đông Hán)|Vương Nguyên]], Công Tôn Khôi đón đánh tướng Hán là [[Sầm Bành]] ở khoảng giữa 2 quận [[Quảng Hán]], [[Kiền Vi]]. Sầm Bành sai [[Tang Cung]] đón đánh quân Thục ở chánh diện, còn mình vu hồi tập kích, ở Hoàng Thạch Than, huyện Phù Lăng thuộc Ba quận đánh bại tướng Thục là Hầu Đan, chiếm được Vũ Dương thuộc quận Kiền Vi ngay sau lưng bọn Sầm. Kỵ binh Hán đánh hạ [[Quảng Đô]] thuộc Thục quận, tiền quân cách [[Thành Đô]] mấy chục dặm. Ban đầu, Thuật nghe nói [[Bình Khúc]] thuộc Ba quận có quân Hán, phái Sầm đi đón đánh, nay Sầm Bành xuất hiện ở hậu phương của ông, Thuật cả sợ nói: “Là thần hay sao!?” Đồng thời, Sầm lại bị Tang Cung đánh bại trong trận Trầm Thủy.