Khác biệt giữa các bản “Vùng đô thị Washington”

Trang mới: {{Infobox Metropolitan Area | MSA_name = Washington – Arlington – Alexandria | name = Vùng đô thị Washington | map = DC Area Road Map.svg | largest_city = Washington, D.C. ...
(Trang mới: {{Infobox Metropolitan Area | MSA_name = Washington – Arlington – Alexandria | name = Vùng đô thị Washington | map = DC Area Road Map.svg | largest_city = Washington, D.C. ...)
(Không có sự khác biệt)